Inkomensgevolgen WIA

Als u door een langdurige ziekte of een ernstig ongeval niet meer volledig kunt werken, moet u een beroep doen op een WIA-uitkering. De WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) treedt in de plaats van de WAO.

Onder IVA-regeling (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) vallen werknemers die voor 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard. Werknemers die voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn ( maar niet volledig en duurzaam) krijgen een uitkering in het kader van de WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen geen beroep doen op de WIA. De WGA regeling kent een loongerelateerde uitkering waarvan de duur afhankelijk is van het arbeidsverleden van de werknemer bij het intreden in de WGA. De periode daarna krijgt u tot 65 jaar een loonaanvulling of vervolguitkering.
Eigenrisicodragen
U kunt er in het nieuwe stelsel voor kiezen het WGA-risico van uw werknemers tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. U bent dan eigenrisicodrager. Dat betekent dat u de WGA-uitkering zelf betaalt of dit risico verzekert bij een particuliere verzekeraar. Wij adviseren u graag over de voor u beste oplossing.

Verzekeringen voor WIA-hiaten
In een aantal gevallen krijgen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers te maken met een flinke terugval in inkomsten. Hier zijn diverse verzekeringsoplossingen.

De drie WIA-hiaten
In drie gevallen zal de werknemer een inkomensterugval ervaren:
Arbeidsongeschikten tot 35% krijgen geen uitkering meer uit de sociale wetgeving. Tenzij de werkgever dat anders oplost, gaat deze groep minder verdienen.
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (80 tot 100%) krijgen een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is gebaseerd op het maximum dagloon. Werknemers met een inkomen boven de dagloongrens vallen dus terug naar een aanzienlijk lagere uitkering.
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35 tot 80%) die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen op den duur terug naar een uitkering die een percentage bedraagt van het minimumloon. Deze vervolguitkering is vrijwel altijd lager dan de loongerelateerde uitkering.

Verzekeringen voor WIA-hiaten
Voor de drie WIA-hiaten bestaan er enkele collectieve verzekeringsoplossingen.
De verzekering voor arbeidsongeschiktheid tot 35%
Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en geen uitkering meer krijgen, moeten er samen met de werkgever alles aan doen om te blijven werken. Soms betekent dit dat de werknemer minder uren gaat draaien of een lagere functie gaat uitoefenen. Een lager salaris is meestal het gevolg.

De door de markt geboden oplossingen voor dit hiaat zijn beperkt. Verzekeraars bieden weliswaar diverse producten aan, maar die kennen een beperkte dekking ter grootte van meestal 20% van het salaris. De werknemer krijgt maximaal één jaar een uitkering en de premie is in verhouding daarmee relatief hoog. Wij adviseren u dan ook deze situatie zo mogelijk in eigen beheer op te lossen.

De WIA-excedentverzekering
Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten met een inkomen boven de dagloongrens vallen met een uitkering flink terug in inkomen. Met de WIA-excedentverzekering kunnen zij 70% van hun inkomen verzekeren.

De WGA-hiaatverzekering
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die van een loongerelateerde uitkering naar een vervolguitkering gaan, krijgen vrijwel altijd te maken met het WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering geeft een aanvulling op de vervolguitkering. De verzekering keert uit tot 70% van het oude salaris, afhankelijk van het geldende uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.
Maak een afspraak
Share
© 2019 Ontwerp en CMS - Frenzymedia b.v.